1- اولین مرحله انجام پایان نامه توسط دانشجویان:

کلیه دانشجویان مشمول پایان نامه قبل از انتخاب قطعی موضوع و تدوین پروپوزال و ثبت عنوان درگروه آموزشی و سامانه پژوهشیار، نسبت به اخذ گواهی مشابهت یابی پایان نامه خود در سامانه های.
1-  سامانه بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور thesis.research.ac.ir
2- سامانه کتابخانه مرکزی دانشگاه به نشانی centlib.gums.ac.ir
اقدام و در نهایت فرم پیوست را تکمیل نمایند.
 
 
2- تایید نهایی فرم تکمیل شده گواهی مشابهت یابی پایان نامه:
کلیه دانشجویان مشمول پایان نامه باید جهت تایید نهایی فرم تکمیل شده گواهی مشابهت یابی پایان نامه، به ساختمان مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (واقع در رشت- خیابان نامجو- روبروی ورزشگاه عضدی - کوچه لادن ) بخش پایان نامه ها مراجعه نمایند.
آخرین بروز رسانی : 22 مهر 1400