مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق

طرح های پژوهشی پایان یافته

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان

 

1 ارتباط شاخصهای آنتروپومتریک با شدّت آترواسکلروز عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی الکتیو مراجعه کننده به بیمارستان حشمت 

دکتر ارسلان سالاری

دکتر مرجان مهدوی روشن

2 بررسی ارتباط دریافت غذایی و سطح سرمی ویتامین با پرفشاری خون دربیماران مراجعه کننده به مرکز قلب حشمت رشت 

دکتر ارسلان سالاری

دکتر سهیل سلطانی پور

دکتر مرجان مهدوی روشن

3 بررسی وضعیت سلامت بیماران 5 سال بعد از جراحی بای پس قلبی انجام شده در مرکز آموزشی درمانی حشمت

دکتر ارسلان سالاری 

دکتر طلوع حسندخت

 4 بررسی ادراکات بیماری و تبعیت از رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 1393

دکتر ارسلان سالاری

لیلا روحی بلسی

 5 بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با بروز دلیریوم بعد از عمل در بیماران تحت جراحی الکتیو قلب مراجعه کننده به مرکز آموزشی دکتر حشمت 

دکتر ارسلان سالاری 

آرزو جوادزاده مقتدر

6 بررسی عوامل مرتبط با پیروی از درمان دارویی در بیماران تحت مداخله عروق کرونر از طریق پوست (آنژیوپلاستی عروق کرونر) در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال1393

دکتر ارسلان سالاری 

لیلا روحی

7 بررسی میزان بروز تجمعی سکته مغزی بیمارستانی و عوامل همراه آن در بیماران تحت جراحی بای پس کرونری 

دکتر حیدر دادخواه

دکتر طلوع حسن دخت

 8 بررسی ویژگی های دموگرافیگ، بالینی و تشخیصی بیماران تحت احیای قلبی-ریوی در بیمارستان دکتر حشمت رشت در طی سال 1393

دکتر انوش برزیگر

بررسی فراوانی تبعیت از الگوی غذایی مدیترانه و تعیین ارتباط پیروی از الگوی غذایی مدیترانه با برخی شاخصهای بالینی و بیوشیمیایی آترواسکلروز در افراد کاندید آنژیوگرافی الکتیو مراجعه کننده به مرکز قلب حشمت  دکتر  مرجان مهدوی روشن
10  بررسی عوامل موثر بر آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلبی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت طی سال 94-93 

دکتر طلوع حسندخت

دکتر ارسلان سالاری

11  بررسی عملکرد بطن راست و تعیین عوامل موثر بر آن، بعد از جراحی بای پس عروق کرونری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال1394 

دکتر مجید چینی کار

12 بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با برخی پارامترهای بیوشیمی خون در افراد مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال1394 

دکتر ارسلان سالاری 

فاطمه زائرثابت

13 بررسی ارتباط شاخص نسبت «تری گلیسرید» به کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا TG/HDL-C با بیماری عروق کرونر قلب و شدت تنگی رگ در افراد مراجعه کننده جهت انجام آنژیوگرافی به بیمارستان حشمت 

دکتر مرجان مهدوی روشن

دکتر فردین میربلوک

14 بررسی و مقایسه وضعیت بهزیستی روانشناختی در بیماران قلبی و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سال 1394 

دکتر ارسلان سالاری 

آرزو جوادزاده مقتدر

15 تبیین مولفه های تنش زا در خانواده بیماران بستری در بخشهای ویژه قلبی

دکتر پرند پور قانع

رجب پور

16 بررسی عوامل همراه با کیفیت زندگی مرتب با سلامت یک سال پس از آنژیوپلاستی کرونر. بیمارستان حشمت رشت - سال 1395 

دکتر سهیل سلطانی پور 

دکتر ارسلان سالاری

17 بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش و عملکرد تغذیه ای در بیماران سندرم حاد کرونر- سال 94

دکتر ارسلان سالاری

خانم مودب

18 بررسی ارتباط شاخصهای خونی زمان بستری با بروز پیامدهای عمده قلبی و پدیده عدم برقراری جریان خون مجدد در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با افزایش قطعه ST تحت مداخله کرونری جلدی اولیه مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت، مطالعه همگروهی گذشته نگر - سال94 

دکتر مریم شکیبا

19 - بررسی شیوع سوءتغذیه در بیماران قلبی بستری در بیمارستان حشمت شهر رشت در سال 1395 

دکتر مرجان مهدوی روشن 

دکتر ارسلان سالاری

20 بررسی تاثیر سندرم متابولیک بر پیامدهای عمده قلبی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد تحت مداخله کرونری جلدی اولیه مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت- سال94 

دکتر ارسلان سالاری

دکتر محدثه پورصادقی

21 بررسی رابطه بین عاطفه مثبت و فقدان لذت با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 95-94 

دکتر ارسلان سالاری

لیلا روحی

22 بررسی شیوع هایپرتانسیون پولمونری در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان رازی شهرستان رشت در سالهای 94-95 

دکتر ابوذر فخر موسوی

23 بررسی همراهی درک از بیماری با افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب تحت مداخله کرونری جلدی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال1395 

فاطمه مودب

دکتر ارسلان سالاری

24 بررسی ارتباط سطح سرمی هورمون پاراتیروئید و ویتامین D با شدت درگیری عروق کرونر براساس معیارهای SYNTAX در بیماران مراجعه کننده جهت آنژیوگرافی الکتیو به بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت در سال 95-94 

دکتر ارسلان سالاری 

دکتر فردین میربلوک

25 بررسی میزان بروز ‏انفارکتوس میوکارد حوالی استنت گذاری‏ و تعیین عوامل خطر پیشگویی کننده آ همراه در بیماران تحت استنت گذاری الکتیو مراجعه کننده به ‏بیمارستان حشمت 

دکتر ارسلان سالاری 

دکتر محبوبه قلی پور

26 بررسی بروز پیامدهای عمده قلبی در بیماران کرونری مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به بخش آنژیو گرافی بیمارستان حشمت رشت 

آرزو جوادزاده

دکتر ارسلان سالاری

27 بررسی فراوانی فاصله QT طولانی در بیماران تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی در سال94 

دکتر ابوذر فخر موسوی

28 مطالعه ارتباط اندکس های خونی و شدت درگیری عروق قلب به روش syntax score در بیماران سندرم حاد کرونر بیمارستان حشمت 

دکتر ارسلان سالاری 

دکتر فردین میربلوک

29 بررسی همراهی اختلال عملکرد نعوظی با انسداد عروق کرونر در افراد کاندید آنژیوگرافی در بیمارستان حشمت و گلسار رشت از مهر 1395 تا شهریور 1396 

دکتر فردین میربلوک 

دکتر حمیدی مدنی

30 بررسی اپیدمیولوژیک ، آنژیوگرافیک و پیامد های قلبی عروقی بیماران با تشخیص بریج میوکارد بر اساس آنژیوگرافی انجام شده در بیمارستان های حشمت و آریا از خرداد 1393 تا خرداد 1395

دکتر رضا پوربهادر

31 بررسی همراهی میزان افت قطعه ST در لید های پره کوردیال با شدت درگیری عروق کرونر و پیامدهای قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت در طی سال 96-95 

دکتر محبوبه قلی پور

32 بررسی ارتباط بین پیروی از الگوی غذایی مدیترانه ای با وضعیت افسردگی، در افراد دارای فاکتورهای خطر قلبی عروقی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قلب حشمت در سال 1395 

دکتر مرجان مهدوی روشن 

دکتر ارسلان سالاری

33 بررسی تأثیر رایحه درمانی بهارنارنج بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب بیماران قلبی بستری در بخش آنژیوگرافی در سال95  دکتر پرند پورقانع
34 بررسی ارتباط شاخص CHA2DS2-VASc با پدیده عدم برقراری جریان خون در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI) بعد از مداخله اولیه عروق کرونر از طریق پوست (Primary PCI) در بیمارستان حشمت

دکتر محبوبه قلی پور

35 ارتباط شمارش سلولهای خونی و بیومارکرهای شیمیایی خون با وجود و شدت اکتازی عروق کرونردر بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب دکتر حشمت در طی سالهای ١٣٩٥-١٣٩٦ 

دکتر بیژن شاد 

دکتر محبوبه قلی پور

36 مقایسه عوامل همراه با نارسایی قلبی سیستولیک و دیاستولیک در بیماران بستری در بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال 1396  دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی
37 درک تجربه زیسته آنژیوپلاستی اورژانس عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت در سال 1396-1395 

دکتر نازیلا جوادی

38 بررسی میزان عوامل مستعدکننده ی حمله ی قلبی مجدد در بیماران با سابقه ی سکته ی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سال 1395

خانم فاطمه مودب

39 بررسی همبستگی خودکارآمدی و تصمیم گیری بالینی در میان پرستاران شاغل در  کل بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت در سال1396 

دکتر ایمان علیزاده 

فاطمه مودب

40 بررسی دانش تغذیه ای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سرپایی حشمت سال95 

دکتر ارسالان سالاری 

دکتر طلوع حسندخت 

دکتر مرجان مهدوی روشن

41 بررسی وضعیت خدمات غذایی بیمارستانهای دولتی شهر رشت و تعیین معیارهای پیش بینی کننده رضایت کلی بیماران دکتر مرجان مهدوی روشن 
42 اثر 8 هفته تمرینات ورزشی بر مهمترین عوامل تشدید کننده نارسایی قلبی بیماران بستری در بیمارستان دکتر حشمت رشت  دکتر  زهرا محمودی
43 -بررسی عوامل مرتبط با طول مدت زمان بستری بیماران مبتلا به سکته ی حاد قلبی درمان شده با آنژیوپلاستی اولیه در بیمارستان دکتر حشمت شهر رشت

دکتر فردین میربلوک

44 مقایسه ی اثربخشی اپتیفیباتید داخل کرونری و داخل وریدی و رتپلاز داخل کرونری بر آسپیراسیون ترومبوس در بیماران کاندیدآنژیوپلاستی اولیه در بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال97-1395 ( مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده ) 

دکتر سلمان نیک فرجام

45 بررسی اثرات کوتاه مدت مصرف سرکه سیب بر میزان فشارخون سیستولی و دیاستولی، فشار نبض و ضربان قلب در افراد دچار پره هایپر تنشن

دکتر شیرین پروین رو 

46 بررسی ارتباط سندرم متابولیک با وضعیت اقتصادی اجتماعی در بیماران سندرم حاد کرونری بستری در مرکز اموزشی درمانی حشمت در سال96

دکتر طلوع حسندخت

47 بررسی ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی و پیامدهای قلبی عروقی در بیماران تحت آنژیوپلاستی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 97-1396 دکتر فتانه بخشی
48 بررسی ارتباط پارامترهای تستهای عملکرد ریوی با شدت درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت طی سال ١٣٩٥-13٩٦

دکتر فردین میربلوک

49 بررسی تاثیر رایحه درمانی اسطوخودوس و گل محمدی برکیفیت خواب بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز در بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1396-97

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

خانم زهرا احمدنیا

50 بررسی ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران تحت آنژیوپلاستی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال96  دکتر ارسلان سالاری
51 بررسی دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به بیماری های مزمن در مورد برچسب های مواد غذایی و عوامل موثر بر آن در شهرستان رشت طی سال 1396-97

دکتر مرجان مهدوی روشن

52 مطالعه اثرات ترمیمی کاندیشن مدیوم استحصال شده از سلول های بنیادی مزانشیمی دست ورزی شده با Hypoxia Inducible Factor-1α در مدل آسیب انفارکتوس حاد قلبی در رت  دکتر مهیار حبیبی رودکنار
53 بررسی ارتباط نمره تردمیل دوک و شدت بیماری عروق کرونر در بیماران مشکوک به گرفتگی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1396 ,1397

دکتر بیژن شاد

54 بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1397-98 

خانم زهرا احمدنیا

55 بررسی ارتباط موج Q در لید avr با کسر جهشی و پیامدهای قلبی در بیماران با انفارکتوس قدامی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت در سال 1395-1396

دکتر ارسلان سالاری

56 بررسی ارتباط سطح ویتامین D سرم بامیزان پر شدگی شاخه های جانبی عروق قلبی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن کامل شریانی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت شهر رشت در سال97 

دکتر ارسلان سالاری

57 بررسی پیش آگهی کوتاه مدت Fragmented QRS Complex در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در دو گروه تحت درمان تهاجمی و فیبرینولیتیک­تراپی در بیماران بستری در بیمارستان حشمت رشت، طی سال­های 1397 تا 1398

دکتر جلال خیرخواه

58 بررسی ارتباط بین تعداد پلاکت پس از آنژیوپلاستی اولیه و بروز آنوریسم بطنی در بیماران با انفارکتوس میوکارد حاد قدامی با صعود قطعه ST مراجعه کننده به بیمارستان حشمت در سال 98-97

دکتر محبوبه قلی پور

59 بررسی تاثیر بکارگیری سرمای موضعی در محل ورود شیت فمورال بر میزان درد کمر وعوارض عروقی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت رشت در سال1398-1397

دکتر نازیلا جوادی

60 بررسی وضعیت خطر حوادث قلبی در افراد مراجعه کننده به درمانگاههای سرپایی بیمارستان حشمت بر اساس ابزار های ایراپن و ASCVD در سال96 

دکتر طلوع حسندخت

61 بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک و یافته های کرونری در آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد بدون صعود قطعه ST (NSTEMI)مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سال1397 

دکتر محبوبه قلی پور 

62 بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی در بیماران قلبی بستری در بیمارستان حشمت در سال 97 

دکترطلوع حسندخت

63 بررسی ارتباط سطح اسیداوریک خون و بروز نفروپاتی ناشی از ماده ی حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیمارستان دکتر حشمت در سال 97-96

دکتر سمیرا آرامی

64 بررسی ارتباط بین متغیرهای آب و هوایی(سرما،گرما،رطوبت و فشار جو) با بروز ایست قلبی خارج بیمارستانی و پیامد آن در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت

 محمد تقی مقدم نیا

65 بررسی آموزش خودمراقبتی بر احساس درماندگی آموخته شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی 

زهرا شمس

66 بررسی تاثیر آموزش شادمانی به روش فوردایس بر امید به زندگی در بیماران کاندید عمل جراحی قلب  باز 

سیده شیوا مدلل کار

67 بررسی الگوی تغییرات سنی و جنسی اولین سکته قلبی حاد در استان گیلان در طی سالهای 98- 1390

دکتر طلوع حسندخت

68 بررسی عوامل مرتبط با تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حشمت شهر رشت در سال 1398  

دکتر نازیلا جوادی

69 بررسی وضعیت خطرابتلابه دیابت وپیش دیابت براساس ابزارADAوCDC دربیماران کرونری مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حشمت سال1398 

دکتر طلوع حسندخت

70 بررسی رابطه شاخص توده بدنی و شاخص های تغذیه ای و لیپیدی سرم با میزان کسر تخلیه‌ای بطن چپ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد تحتانی مراجعه-کننده به بیمارستان حشمت رشت درسال 99- 98

دکتر مهدوی روشن

دکتر قلی پور

71 ارزیابی نتایج بالینی کوتاه مدت داخل بیمارستانی و بلند مدت 6 ماهه بیماران با PCI on vein grafts مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق دکتر حشمت بین سالهای 1396 الی 1398 دکتر سید ابوذر فخرموسوی       
72 بررسی وضعیت تغذیه و امنیت غذایی در بیماران دچار نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال 98-97  

دکتر مرجان مهدوی روشن     

73 بررسی تاثیر روغن سبوس برنج بر شاخص های بالینی و بیوشیمیایی قلبی عروقی در بیماران دچار تنگی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت   

دکتر مرجان مهدوی روشن   

74 بررسی ارتباط بین ضخامت بافت چربی اپیکارد در اکوکاردیوگرافی و وقوع ضربان بطنی زودرس (PVC) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حشمت طی سال98  

دکتر سیده فاطمه میررازقی   

75 بررسی فراوانی پارامترهای سندروم متابولیک در بیماران سندروم کرونری حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1399  

دکتر سیده فاطمه میررازقی  

76 بررسی اثر ال کارنیتین در جلوگیری از نفروپاتی ناشی از کنتراست در بیماران تحت آنژیوگرافی در بیمارستان دکترحشمت رشت در سال 1396:کارآزمایی بالینی تصادفی   

دکتر سلمان نیک فرجام   

77 بررسی تاثیر آموزش از طریق فیلم بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت 1395 

آرزو منفرد 

اشکان کرمی

78 بررسی ارتباط شاخص های قلبی و فاکتورهای خطر قلبی عروقی مرتبط با تغذیه با خطر مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا ویروس جدید 

دکتر ارسلان سالاری 

79 بررسی فراوانی انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در زمان بروز بیماری COVID19 و مقایسه آن با سال گذشته   دکتر سلمان نیکفرجام
80 اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان (EFT) بر استرس ادراک شده و ناگویی هیجانی(الکسی تیمیا) در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر بیمارستان دکتر حشمت رشت 

دکتر جلال خیرخواه

81 بررسی تاثیر دمنوش بادرنجبویه بر ضربان قلب زودرس بطنی افراد دچار تپش قلب مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان دکتر حشمت رشت 

دکتر ارسلان سالاری

82 بررسی  وضعیت الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی و سطح سرمی تروپونین I در بیماران مراجعه کننده با شکایت آنژین صدری ناپایدار و مبتلا به کووید-19 (مشکوک و تاییدشده) بستری‌شده در بیمارستان حشمت در شهر رشت اسفند ماه 98 - دی ماه 99  دکتر ارسلان سالاری
83 بررسی تاثیر آموزش دستورالعمل های بالینی با استفاده از پیام کوتاه بر میزان آگاهی و مهارت در جایگذاری کاتتر وریدی در پرستاران مراکز درمانی منتخب گیلان 

دکتر فاطمه جعفرآقایی 

84 بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های مدل فرانظری بر رفتارهای تغذیه ای زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

85 بررسی دانش و عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه در رابطه با دفیبریلاتور قابل کاشت در مرکز آموزشی و درمانی دکتر حشمت رشت در سال 1398-99

خانم سیده شیوا مدلل کار

86 بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D با سندرم حاد کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز  آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال  دکتر محمد تقی مقدم نیا 
87   بررسی اثرات مصرف چای سبز در مقایسه با چای سیاه بر شدت علایم، برخی شاخص های سرمی و شاخص های خستگی، افسردگی و اضطراب در بیماران سرپایی مبتلا به  COVID-19

دکتر مرجان مهدوی روشن  

88 بررسی اثر ملاتونین بر استرس رتیکولوم آندوپلاسمیک در فیبروز میوکارد القا شده توسط ایزوپرترنول در موشهای صحرایی نر  

دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

89
بررسی وضعیت خطر ابتلا به دیابت و پیش دیابت بر اساس ابزار ADA و   CDC  در بیماران کرونری مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حشمت سال 98

دکتر طلوع حسندخت

90 ارزیابی نتایج بالینی کوتاه مدت داخل بیمارستانی و بلند مدت 6 ماهه بیماران با PCI on vein grafts مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق دکتر حشمت بین سالهای 1396 الی 1398

دکتر سید ابوذر فخرموسوی

 

آخرین بروز رسانی : 27 مهر 1400