لیست کتب موجود در مرکز
 
 
1 Echocardiography in Congenital Heart Disease
2
BRAUNWALD'S HEART DISEASE
جلد اول
3
BRAUNWALD'S HEART DISEASE
جلد دوم
4
اصول اپیدمیولوژی بالینی
5    KAPLAN's Clinical Hypertension
6   روش تحقیق در علوم پزشکی
7
 
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از
ملاک های DSM-5
8
 
آشنایی با علم سنجی و  روش ایجاد پروفایل و
بازیابی کد نویسنده در Google Scholar, ORCID, Scopus
9
  اپیدمیولوژی
10
  آموزش درمان شناختی-رفتاری
11
  روش های آماری و شاخص های بهداشتی
12
 
اصول طب داخلی 
هاریسون
بیماریهای قلب و عروق
13
  اپیدمیولوژی و منترل بیماریهای شایع در ایران
14
 
فیزیولوژی پزشکی جلد اول
گایتون وهال - جان هال
15
 
فیزیولوژی پزشکی جلد دوم
گایتون وهال - جان هال
16
  اصول تغذیه کراوس جلد 1
17 اصول تغذیه کراوس جلد 2
18 اصول تغذیه کراوس جلد 3
19  اصول تغذیه کراوس جلد 4
 
 
آخرین بروز رسانی : 22 مهر 1400