چهارمین گردهمایی سالیانه مرکز قلب تهران
 
 

موضوع: یافته های جدید در تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق
برگزارکننده: مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 28 الی 28 بهمن 1395
مکان برگزاری: تهران، مرکز قلب تهران

سایت مرکز قلب

آخرین بروز رسانی : 22 مهر 1400